Multiguard

Antikorózny papier s VCI so širokým využitím

Chrateristika

Proti korózii chrániace VCI papiere MULTIguard neustále vyparujú malé množstvo účinných antikoróznych látok (VCI - princíp). V baleniach s týmito papiermi sa vytvára ochranná atmosféra, ktorá spoľahlivo zabraňuje vzniku korózie na kovových dieloch. Papiere MULTIguard pôsobia na dotyk, ale aj bezdotykovo do vzdialenosti až 30 cm voľne uloženého materiálu.

Rozsah ochrany

Oceľ, zinok, chróm, meď mosadz, bronz, čistý hliník, čistý cín. Pozor pri kadmiu, olove , pájkovacom cíne, horčíku, volfráme, molybdéne.

Pri náročnom použití, napr. pri ochrane liatiny odporúčame naše ochranné papiere BRANOrost. Doba ochrany: 18 mesiacov

Použitie

Kovové diely, ktoré majú byť chránené pred koróziou napríklad počas prevozu alebo skladovania sa balia do papierov MULTIguard. (napr: jednoduchý obal kovových dielov, vyloženie nádob, preloženie...). Vzdialenosť papierov MULTIguard od kovu závisí od objemu obalu a od doby, ktorá je prípustná na vytvorenie ochrannej atmosféry. Ako všeobecné pravidlo platí: pri 30 cm vzdialenosti je plná ochrana dosiahnutá po 15 minútach pri železných kovoch, pri medi a zliatinách medi a 12 cm vzdialenosti po 24 hodinách. Čím tesnejší je vonkajší obal, tým dlhšia je doma ochrany.

Mazanie a olejovanie súčiastok je zbytočné. Balenie tvorí zároveň ochranu proti korózii. Manipulácia je jednoduchá a bezpečná, navyše vyhovuje predpisom na ochranu životného prostredia. Kovové diely je potrebné baliť čisté a suché.

Kvalita papiera

- MULTIguard 50 ca. 55 g/m2 hladký

- MULTIguard 70 ca. 77 g/m2 hladký

Na požiadanie je možné dodať aj krepované papiere, alebo papiere s vrstvou PE

Formy dodania

Rolky, hárky

Skladovanie

Na chladnom a suchom mieste, chránenom pred slnečným žiarením. V originálnom balení je možné skladovať max. 12 mesiacov.

Likvidácia odpadu

MULTIguard je látkovo zhodnotiteľný. Má označenie RESY. Pretože výhrevnosť je > 11 000 kJ/kg, materiál je možné energeticky zhodnotiť. Pokiaľ zhodnotenie nie je technicky možné, alebo je príliš náročné, môže byť materiál pri rešpektovaní miestnych predpisov uložený alebo spálený spolu s komunálnym odpadom.

Bezpečnosť práce

MULTIguard papiere nie sú nebezpečným materiálom v zmysle vyhlášky o nebezpečných látkach. Pri práci by malo byť zabezpečené dobré vetranie. Pri práci nejesť a nepiť ani na pracovisku neskladovať potraviny. Po práci umyť ruky a tvár. Pre bližšie informácie pozri list s bezpečnostnými údajmi. Papiere MULTIguard zodpovedajú TRGS 615.