Propatech papier

Univerzálny antikorózny papier s VCI

Charakteristika

Antikorózne papiere PROPATECH VCI vyparujú stále malé množstvo účinných látok proti korózií.
(VCI - Volatile Corrosion Inhibitors = prchavé látky chrániace proti korózii). V baleniach z týchto papierov sa tvorí ochranná atmosféra, ktorá zabraňuje tvorbe korózií na kovových dieloch. Papiere PROPATECH VCI pôsobia na dotyk ale aj bezdotykovo do vzdialenosti až 30 cm voľne položeného materiálu.

Rozsah ochrany

PROPATECH VCI FE: oceľ, chróm, čistý cín, čistý hliník, liate železo. Opatrne pri kadmiu, zinku, nikle, olove, pájkovacieho cínu, horčíku, volfráme, molybdéne, medi a jej zliatinách.

PROPATECH VCI uni: oceľ, liatina (len na dotyk), zinok, chróm, meď, mosadz, bronz, čistý hliník, čistý cín. Pozor na kadmium, olovo, pájkovací cín, horčík, volfrám, molybdén.

Použitie

Kovové diely, ktoré majú byť chránené pred koróziou napr. počas prepravy a skladovania sa balia do papierov PROPATECH VCI (napríklad jednoduché balenie kovových dielov, vyloženie nádob, medzivrstva...).

Vzdialenosť papierov PROPATECH VCI od kovu závisí od obalu objemu a dobe, ktorá je prípustná na vytvorenie ochrannej atmosféry. Ako všeobecné pravidlo platí: pri 30 cm vzdialenosti sa plnej ochrany dosiahne po 15 minútach. Čím je vonkajší obal tesnejší tým je ochrana dlhodobejšia.

Olejovanie a mazanie súčiastok je zbytočné. Kovové diely je možné použiť vždy bez čistenia. Balenie je zároveň ochranou proti korózii. Manipulácia je jednoduchá a bezpečná, navyše vyhovuje predpisom na ochranu životného prostredia. Kovové povrchy, ktoré majú byť chránené je nutné baliť suché, bez usadenín, ako je napríklad pot z rúk, bez agresívnych látok z čistiacich prostriedkov atď. Diely, ktoré majú byť chránené nesmú byť v kontakte s drevom alebo s materiálmi obsahujúcimi kyseliny. V balení je taktiež nutné vylúčiť znečistenie a vysokú relatívnu vlhkosť.

Kvalita papiera

Produkty PROPATECH VCI sa dodávajú ako jednostranne alebo obojstranne účinné, hladké papiere v rôznych gramážach. Okrem toho existujú rôzne špeciálne prevedenia, napr. papiere krepované, potiahuté PP/PE, zlepiteľné teplom, vystužené textíliou, nehorľavé atď.

Formy dodania


Rolky, hárky.

Skladovanie


Skladovať v chlade a suchu, chrániť pred slnečným žiarením, maximálna doba skladovania v originálnom balení je 3 roky.

Likvidácia odpadu


PROPATECH VCI papier je látkovo zhodnotiteľný. Má označenie Resy. Pretože sa výhrevnosť pohybuje >11 000 kJ/kg, materiál je možné energeticky zhodnotiť. Pokiaľ toto zhodnotenie nie je technicky možné, alebo je príliš náročné, môže byť materiál pri rešpektovaní miestnych predpisov uložený alebo spálený spolu s komunálnym odpadom.

Bezpečnosť práce

Papiere PROPATECH VCI nie sú nebezpečným materiálom v zmysle vyhlášky o nebezpečných látkach. Pri styku s materiálom by malo byť zabezpečené dobré vetranie priestoru. Pri práci nejesť a nepiť a po práci si umyť ruky a tvár.

Súbory na stiahnutie: