Branotect

Riedke kvapalné  prostriedky na ochranu proti korózii, ochrana na dotyk

Charakteristika

Riedke kvapalné prostriedky na ochranu proti korózii z minerálnych olejov a petrolejových destilátov na ochranu proti korózii. BRANOTECT export a BRANOTECT A III neobsahujú ani silikón ani tu k z ovčej vlny.

BRANOTECT A III


Je mnohostrannou pomocou pri manipulácii s kovovými výrobkami. Na kovových plochách vytvára mimoriadne tenký, ale napriek tomu vysoko účinný prechodný ochranný film proti korózii. Pozdĺž kovovej povrchovej plochy pretečie do lícovania, škár, drážok a pórov. Maže všetky klzné kovové plochy a pohyblivé časti, uvoľňuje skorodované skrutky Má väčšiu priľnavosť ku kovu ako voda, preto je schopný dostať sa pod stopy vlhkosti na povrchu a vytlačiť ju. Má dobrú samozaceľovaciu schopnosť pri malom poškodení filmu. Po aplikácii na povrch súčiastky, po zaschnutí zostáva povrch súčiastky suchý.

Výhody

Dlhodobá ochrana proti korózii.
Dobrá výdatnosť, 130-180 m2 / l.
Vynikajúca schopnosť tečenia. Dostane sa do každej škárky.
Dobrý mazací účinok a vodotesnosť.

Oblasť použitia

Ochrana všetkých kovových častí, sériových výrobkov, presných výrobkov, konštrukčných skupín, strojov, ložísk, nástrojov, meradiel, spínacích kontaktov, všetkých pohyblivých častí pri preprave. Ako konzervovanie medzi jednotlivými stupňami spracovania, pri medziuskladňovaní, napr. zhotovenie zásob, koniec týždňa, podniková dovolenka alebo útlm. Ako pomoc pri montáži na mieste montáže. Vďaka svojej veľkej vzlínavosti uvoľňuje BRANOTECT AIII tiež silno zatiahnuté skrutky. Ďalšími oblasťami použitia sú domácnosť a automobil.


BRANOTECT EXPORT

Je vhodný pre ochranu všetkých kovov. Na kovovom povrchu tvorí vysoko účinný ochranný film chrániaci dostatočne proti korózii s dobrou samozaceľujúcou schopnosťou.

Oblasť použitia

Chráni všetky kovové plochy, výrobky hromadnej výroby, presné súčiastky, stroje, príslušenstvo, náradie, meradlá, všetky mechanické diely. Je vhodný pre konzerváciu všetkých kovových dielov a súčiastok proti korózii na dlhší čas, napr. pri výrobe tovaru do zásoby, skladovaní náhradných dielov, dlhé prepravné trasy a rôzne klimatické zóny a dlhšie skladovanie na mieste určenia.

Spôsob aplikácie

Ponorenie, natieranie, postrekovanie. Nenanášať na horúce časti.

Znášanlivosť

BRANOTECT nenarušuje väčšinu umelých hmôt a lakov. U výrobkov z bituménov a gumy je doporučená skúška znášanlivosti. Prírodný kaučuk môže pri dlhšom kontakte zväčšiť svoj objem.

Odstrániteľnosť

BRANOTECT je, pokiaľ je to pri tenkej hrúbke filmu vôbec potrebné, ľahko odstrániteľný všetkými obvyklými čistiacimi a odmasťovacími postupmi.

Forma dodania

- kanistre 20, 50 l

- sudy 200 l

- spreje á 400 ml (len branotect AIII)

Hygiena práce

BRANOTECT neobsahuje žiadne látky s povinnosťou označovania v zmysle predpisov o pracovných látkach. Je potrebné dbať na obvyklé bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s minerálnymi olejmi a horľavinami.

Likvidácia odpadu

BRANOTECT AIII a EXPORT sú odpadmi, ktoré vyžadujú zvláštny dohľad v zmysle zákona o recyklácii a zákona o odpadoch.

Technické údaje

BRANOTECT AIII BRANOTECT export
Výdatnosť cca 180 m2/l cca 45 m2/l
Hustota pri 20°C 0,814 g/m3 0,879 g/m3
Hrúbka filmu cca 2 mikrometre cca 10 mikrometrov
Povaha filmu suchý olejový
Doba uschýnania cca 2 hodiny cca 1 hodinu
Bod vzplanutia 61°C 40°C
Trieda nebezpečia (VbF) A III A II
Trvanie ochrany vo vhodnom obale 12-24 mesiacov 60 mesiacov