Branorol 32/10

Antikorózny olej s VCI

Charakteristika

Antikorózny olej na báze minerálnych olejov, bez rozpúšťadiel, vosku, tuku z ovčej vlny, silikónu. Neobsahuje ani anorganické prísady.


BRANOrol chráni dvojakým spôsobom:

- ako olejový film na kovových povrchoch

- odvádzaním malého množstva účinných antikorózny látok nad olejovú hladinu v obkolopujúcom vzduchu - princíp VCI. V uzavretých dutých priesotorch sa tvorí neustále chrániaca atmosféra s vyparenými inhibítormi korózie.


Rozsah ochrany

BRANOrol je špeciálne určený na ochranu železa a ocele.


Doba ochrany

Dutiny (ochrana VCI): doba ochrany závisí od tesnosti systému, pri dokonale utesnenom obale nie je doba ochrany časovo obmedzená.

Olejový film: cca 500 hodín (oceľ 1.0038, klimatické skúšky DIN 50 017 - KFW).


Použitie a dávkovanie

Používa sa na ochranu dutých priestorov prevodoviek, púmp, motorov, valcov, potrubí, nádrží počas prepravy a skladovania novo vyrobených jednotiek. Tiež pri sezónnom vyradzovaní z prevádzky (obrábacie stroje, zariadenia na odpratávanie snehu, lodí, atď.) Nepoužíva sa na ochranu dutín karosérií automobilov.

BRANOrol sa vleje alebo vstriekne do dutín, ktoré majú byť chránené. Potom sa, ak je to možné, všetky otvory tesne uzavrú.


Dávkovanie

Všeobecne sa na 1 m3 použije 300 ml BRANOrolu. (V prípade väčších agregátov sa informujte priamo u nás)


Forma dodania

Balenia á 10, 20, 50, 200 litrov


Zlučiteľnosť.

U lakov a plastov sa odporúča skúška zlúčiteľnosti.

Určité druhy gumy, ktoré sú odolné voči minerálnemu oleju (motorový olej, olej do prevodoviek, hydraulický olej) sú odolné aj voči prípravku BRANOrol. Vzdúvanie môže byť nepatrne silnejšie.

Miešateľné s mazacím a prevádzkovým olejom na báze minerálneho oleja (dôležité len pri vypúšťaní a následnom napĺňaní. BRANOrol prísady k prevádzkovým olejom sa neodporúčajú, pretože ich syntetické hodnoty sa týmto môžu meniť.)

Nemiešateľné, alebo len čiastočne miešateľné so syntetickými olejmi. Nemiešateľné s ohňovzdornými hydraulickými olejmi (zmes glykolu a vody).


Odkonzervovávanie

Pred plnením prevádzkovým olejom nechať vytiecť malé množstvo BRANOrolu.

Čistenie kovových dielov, ktoré sú zmáčané prípravkom BRANOrol, je možné bežným čistiacim a odmasťovacím postupom.

Skladovanie


Neskladovať na slnku. Balenie nechávať stále uzatvorené.


Dĺžka skladovateľnosti

Kovové sudy á 200 l:

Originálne uzatvorené: neobmedzene

Po otvorení: 12 mesiacov

Plastové kanistre:

Originálne uzatvorené: 24 mesiacov

Po otvorení: 6 mesiacov

Likvidácia odpadu

Spotrebovaný BRANOrol 32/10 je odpad, ktorý si vyžaduje zvláštny dohľad v zmysle zákona o recyklácii odpadov a zákona o odpadoch vrátane tomu náležiacim opatreniam.

Bezpečnosť práce

BRANOrol nie je nebezpečný prípravok v zmysle vyhlášky o nebezpečných látkach.