Branoral

Vodné roztoky na ochranu proti korózii s VCI

Vodné roztoky Branoral na ochranu proti korózii, účinné pri priamom kontakte s kovom aj na diaľku.

Branoral U42.1
BRANORAL U 42.1 k použitý v uzatvorenom priestore vytvára atmosféru chrániacu proti korózii. Kovové časti, ktoré sa v nej nachádzajú, sú dostatočne chránené pred koróziou.

Použitie

Prostriedok na ochranu proti korózii pre konzervovanie dutín, kde sa nepripúšťa použitie VCI papiera, ako u úzkych rúrok, oblúkov, cisterien a pod. Aplikuje sa vstreknutím malého množstva do chráneného priestoru. Výhodou je, že odpadá potreba dekonzervácie. Po otvorení chránených dutín BRANOROL odvetrá a výrobok ostane čistý, pripravený na ďalšie použitie.

Rozsah ochrany

Železo, oceľ, (sivá liatina*), chróm, čistý cín, čistý hliník, meď, mosadz, bronz.
*Tu je len obmedzená ochrana.

Údaje:

Hustota pri +20°C g/cm3 : 1,02 - 1,15; Hodnota pH: 8 - 9,5;

Materiál neobsahuje silikón, dusičnany a hydrazín. V každom pomere sa dá zmiešať s vodou.

Spôsob použitia

Materiál sa vstrekuje alebo vpravuje po kvapkách do fóliových vriec alebo iných systémov, ktoré je možné uzavrieť.

Formy dodania

Na 1 m3 chráneného priestoru sa dávkuje 100 ml nezriedeného výrobku.
Kanistre 25 l, 50 l.
Sudy na jedno použitie: 180/200 l

Skladovanie

15°C až 25°C, chrániť pred mrazom.

Pracovná hygiena

Zachádzanie s BRANORALom U 42.1 k je nezávadné. Pri vstrekovaní noste respirátor a ochranné okuliare. Pri kontakte s pokožkou alebo očami okamžite vypláchnuť veľkým množstvom vody.


BRANORAL B60:

Materiál/charakteristika

Vodnatý roztok bez obsahu dusičnanov, silikónu alebo hydrazínu. BRANORAL B60 zabraňuje korózii na kovových častiach po opláchnutí. Riedi sa vodou, čím získavame oplachovú tekutinu.

Použitie/dávkovanie

Koncentrácia na použitiu činí obyčajne 2 až 6 percent hmotnosti. Pokiaľ sa BRANORAL pridáva aj do iných vodných oplachových alebo obrábacích tekutých prostriedkov, mala by sa preskúmať znášanlivosť.

Rozsah ochrany

Železo, oceľ, liatina.

Technické údaje

Farba - nažltlá, transparentná.
Zápach - ľahko alkoholový
Hustota - pri +20°C 1,13g/cm³
Bod vzplanutia - +42°C
Hodnota pH - ca.8
Miešateľnosť - ľubovoľne miešateľný s vodou

Forma dodania

Balenie po 10, 20 a 200 litroch.

Likvidácia odpadu

U BRANORALU B60 sa predpokladá silne zriedené použitie. Vodnaté zbytky takých kúpeľov môžu byť silne zriedené s vodou, vypúšťané do odpadových vôd, pokiaľ to znečistenie podmienené použitím dovoľuje a nezakazujú to úradné predpisy.

Bezpečnosť práce

BRANORAL B60 je nebezpečný prípravok v zmysle vyhlášky o nebezpečných látkach. Je ľahko vznetlivý (R 11). Nádoby je potrebné udržovať uzatvorené (S 7). Nepribližovať k plameňu, nefajčiť (S 16). Bližšie informácie sa dajú získať v Liste s bezpečnostnými údajmi.


BRANOral C10

Materiál/Charakteristika

BRANOral C10 je číry, alkoholový roztok účinnej látky na použitie v zriedenom stave v tekutinách používaných pri obrábaní alebo v oplachovacích kúpeľoch.

BRANOral C10 vytvára na farebných kovoch mimoriadne tenkú, prakticky neviditeľnú pasivačnú vrstvu. Týmto sa podstatne zlepšuje odolnosť voči oroseniu, či už na vzduchu alebo vo zvitku. Predchádza sa bežnému rýchlemu zhoršeniu spájateľnosti.

Rozsah ochrany

Vhodné prednostne na medenú, bronzovú, mosadznú pásku ale tiež na trúbky koľajnice, drôty a sústružené, vyrážané alebo vytlačované diely (drobný materiál)

Použitie a dávkovanie

BRANOral C10 je vhodný antikorózny prostriedok na konzerváciu dutín, v prípadoch, keď je zakázané použitie papierov BRANOrost, ďalej úzkych trubiek, potrubí a pod. .

BRANOral sa vstrekuje do dutín, trubiek a iných uzatvárateľných systémov; vpravuje sa po kvapkách do fóliových vakov. Obvyklá koncentrácia je 2 až 6 percent váhy (C10).

Forma dodania

Balenia á 10, 20, 50 a 200 litrov.


Skladovanie

Neskladovať na priamom slnku, balenie nenechávať stáť neuzavreté. Doba skladovania: v uzavretom originálnom balení 5 rokov.


Likvidácia odpadu

Samotný BRANOral C10 ako aj s ním miešané oleje alebo rozpúšťadlá sú odpadom vyžadujúcim zvláštny dohľad v zmysle zákona o recyklácii odpadov a zákona o odpadoch. Je možné odovzdať na energetické zhodnotenie. U BRANOralu C10 sa predpokladá silne zriedené použitie. Koncentrácia určená na použitie tvorí zvyčajne 1 percento hmotnosti. Vodnaté zbytky takýchto kúpeľov môžu byť silne zriedené s vodou a vypustené do odpadových vôd, pokiaľ to znečistenie podmienené použitím dovoľuje a nezakazujú to miestne úradné predpisy.